Vedtægter for Vissenbjerg borger- og kultur forening

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Vissenbjerg Borger- og Kulturforening.

Foreningens hjemsted er Assens Kommune.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at fremme folke- og kulturlivet i Vissenbjerg .

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

Medlemmer kan være enkelt personer, foreninger, klubber eller andre juridiske personer.

Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen, opnås, når kontingent er betalt senest 5 dage før generalforsamlingen.

Medlemmerne er ikke berettiget til at oppebære andel af foreningens formue og hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 4. Kontingent:

Til foreningens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal foreligge til eftersyn senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i Vissenbjerg, hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annonce i Folkebladet.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Budget til orientering.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor og suppleant.

9. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der skylder kontingent, har ikke stemmeret.

Der er 1 stemme for hvert medlemskab.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på  to efter hinanden indkaldte generalforsamlinger, jf. §  11.

Afstemning på generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år. Genvalg kan ske.

  Der vælges 2-4 medlemmer i ulige år, og 3 medlemmer i lige år. Ved stiftelsen vælges 5 medlemmer, hvoraf  2   efter lodtrækning alene fungerer i 1 år.

På generalforsamlingen vælges, ligeledes for 2 år, 2 suppleanter. Genvalg kan ske.

På generalforsamlingen vælges for 1 år, 1 revisor og 1 revisor suppleant. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde, der skal afholdes inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet, og i øvrigt efter behov. Møderne indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½-delen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Alle beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

I daglige forretninger tegnes foreningen af formanden og et yderligere medlem af bestyrelsen. I alle mere betydende spørgsmål tegner den samlede bestyrelse. Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun ske efter bemyndigelse af generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning af foreningen / ændring af foreningens formål.

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af vedtægternes § 2 (formål) kan kun vedtages på  to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

I tilfælde af opløsning skal foreningens formue anvendes til kulturelle  formål i Vissenbjerg. Den afsluttende generalforsamling træffer nærmere beslutning herom.

Således vedtaget på  generalforsamlingen den 17/3 2016

Sidst opdateret den 1. september 2022 af vbkf