generalforsamling 2016


Beslutningsreferat

Generalforsamling 17-03-2016

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening


Formanden bød velkommen og varetog valg af dirigent:

C. C. Horn blev valgt

Bjarne Kristensen fremlagde bestyrelsens beretning:

Beretningen blev godkendt enstemmigt

Erik Juul Knudsen fremlagde årsregnskabet:

Regnskabet blev godkendt enstemmigt

Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægternes § 10 ff

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

Herefter bliver ordlyden” … bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

… Der vælges 2-4 medlemmer i ulige år, og 3 medlemmer i lige år. … Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½-delen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Som konsekvens af det vedtagne ændres godkendelsesdatoen til 17-03-2016.

Budget blev fremlagt

Kontingent for 2016 blev fastsat til 100 kr. pr medlem

Valg til bestyreksen:

Marie Holmsten, Annette Jørgensen og Ejvind Egdal blev genvalgt

Kurt Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen, som i 2016 består af 6 medlemmer.

Torben Kristensen og Karen Ravnkjær blev valgt som suppleanter

Valg af revisor og suppleant

Ebbe Knudsen blev valgt som revisor

Jytte Helmig blev valgt som revisorsuppleant.

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

Beretning 2016


Jeg ved ikke hvor længe vi kan blive ved med at kalde os for en ny forening, men så længe vi ikke er 10 år endnu, mener jeg godt vi kan tillade os det.

Jeg siger det, fordi jeg mener, vi stadig har enormt meget at lære som forening.

Men efterhånden er vi ved at have en stabil rytme i vores arbejde og det som er synligt for alle, nemlig vores program. Vi er meget stolte af, at vi allerede nu har et årsprogram for 2016.


Vores økonomi er også blevet meget forbedret, især på grund af øget udlejning.


Foredrag og andre arrangementer:


Der blev i 2015 afholdt 12 arrangementer:

Den 29. januar 2015 var Ditte Andersen på besøg med en introduktionsforedrag om mental fitness.

Den 11. februar var det et foredrag med Karsten Plum, Assens, om købmandsslægten Plum fra Assens.

Den 19. marts generalforsamling med rejsebeskrivelse fra Peru af Lise og Erik Knudsen.

Den 9. april (i samarbejde med Lokalhistorisk forening) foredrag med forfatteren Andreas Skov fra Historiens Hus i Odense om modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.

Den 10. maj Ud i naturen, Skovens dag i samarbejde med KFUM spejderne.

Den 9. juni Valgmøde i forbindelse med folketingsvalget.

Den 14. august den årlige golfturnering Vissenbjerg Championship i Barløse.

Den 8. oktober foredrag med Jens Nauntofte i samarbejde med biblioteket.

Den 26. oktober rejsebeskrivelse med tidligere amtsborgmester Poul Weber.

Den 19. november den årlige vinsmagningsaften, igen i år i samarbejde med Meny Aarup.

Den 26. november offentligt møde om kommunens lokalråd.

Den 29. november juletræstænding i samarbejde de øvrige foreninger i Vissenbjerhus og KFUM spejderne.


I forbindelse med sidste års generalforsamling udskrev vi en idékonkurrence blandt medlemmerne.

Vi fik to gode forslag, som begge blev præmieret med en vinpræmie.


Derudover har vi haft forskellige maleriudstillinger med tilhørende ferniseringer. Det har primært været kunstnere med en vis lokal tilknytning.


I samarbejde med de øvrige foreninger har vi lavet en aftale om flaghejsning på alle flagdage på den gamle kommunale flagstang.  Der er investeret i et nyt flag.


Investeringer og forbedringer.


Der er i årets løb indkøbt et nyt lydanlæg med teleslynge. Vi har fået et tilskud fra Totalbanken på 5000,- kr., derudover har menighedsrådet, lokalhistorisk forening, og biblioteket bidraget med pænt tilskud.


Vi har desuden anskaffet os en informationsskærm i vinduet mod Vestergade, til stor fornøjelse for mange.


Ved årets slutning besluttede vi at ombetrække alle de røde stole. Det bliver en udgift på ca. 40.000,- kr., som vi har afsat penge til i år. Arbejdet er udført af en lokal møbelpolstrer, og er netop afsluttet. Monteringen har vi selv udført.


Samarbejde med andre foreninger.


Som tidligere nævnt har vi i årets løb har vi haft en del samarbejde med de andre foreninger, der har til huse i Vissenbjerghus.

Vi er enige om at mødes med jævne mellemrum for at drøfte forskellige sager af fælles interesse, det blev i 2015 til 5 møder.


Lokalråd. 


Kommunen afholdt i august en række borgermøder forskellige steder. Et af dem blev holdt her i lokalet. Der blev appelleret til borgergrupper og foreninger om at danne lokalråd.

På baggrund af dette oplæg indkaldte vi foreninger og andre til et nyt møde her den 26. november.

Formålet var at danne en eller flere arbejdsgrupper, som så skulle arbejde videre.

Der blev sendt mail ud til mere end 50 personer/ foreninger i 5492 området. Det blev omtalt i Folkebladet, i Lokalavisen Assens, og i Stiftstidende.

Desværre kom der kun 16 personer til mødet.

Der blev dog dannet en arbejdsgruppe, som stadig er i gang.


Aktivitetsprogram for 2016 ( og 17 )


Hele programmet for 16 er på plads og fremgår af de trykte programmer og på hjemmesiden.

Der er desuden aftalt en cabaretsaften i februar 2017 med et stykke af Halfdan Rasmussen i samarbejde med Vestfyns Teaterforening.


Flere ønsker!


Det er i 2015 lykkedes os at opnå en del af de ønsker, vi tidligere har givet udtryk for, men Rom blev jo som kendt ikke bygget på en dag, der mangler stadig en del.

Vi har talt med kommunen om renovering af toiletterne i kælderen. Det er er et renoveringsprojekt som også omfatter et handikaptoilet.   

Vi vil også gerne have suppleret vores porcelæn.

Det kunne også være rart hvis vi kunne få renoveret af ventilationsanlægget.


Bestyrelsen.


Bestyrelsen har i årets løb holdt 8 bestyrelsesmøder, samt nogle udvalgsmøder.

I møderne deltager 1. suppleanten sammen med bestyrelsen.

Det brød vi serverer til vores arrangementer er stort set altid hjemmebag.

I det hele taget har vi det utrolig godt med det resultat, vi hidtil har opnået efter kun 6 år som forening.

Vi er meget tilfredse!!


Men når det er sagt, bliver vi også nødt til at sige, at der er brug for at få mere hjælp til bestyrelsens arbejde. I øjeblikket er vi 5 bestyrelsesmedlemmer og en aktiv suppleant, og alle yder en stor indsats i vores daglige arbejde.

Derfor har bestyrelsen et forslag om udvidelse af bestyrelsen fra minimum 5 til maksimum 7 personer.

Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra nogen, der blot vil hjælpe til uden at binde sig for et bestyrelsesarbejde.


Efter dette hjertesuk vil jeg til slut sige tak til medlemmerne for jeres opbakning, og samtidig vil takke bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde.På bestyrelsen vegneBjarne Kristensen

Formand

Webmaster: Erik Juul Knudsen, tlf 20293185. mail: info@vbkf.dk

Vissenbjerghus, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

 

Nyhedsbrev.


Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsmail så send en mail med navn og mailadresse til info@vbkf.dk